Política de Qualitat i Medi Ambient

SERVEIS CORPORATIUS COMPARTITS, S.L. (SECORCOM) des de la seva constitució l’any 2005, es dedica a l’assessorament d’empreses.

SECORCOM basada en la seva experiència, valor per innovar, utilització de tecnologia punta en els seus processos, qualitat i talent creatiu dels seus professionals, maximitzant els recursos humans existents, per això s’ha establert en la seva organització un sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient basat en la Norma UNE-eN-ISO 9001: 2015 i en la Norma UNE-eN-ISO 14001: 2015, orientant aquesta política general de l’empresa a la consecució dels següents principis:

  1. Considerem la protecció del medi ambient és una important responsabilitat de la direcció, fent-la extensible a totes les activitats de l’empresa.
  2. Mantenir un contacte permanent amb els clients, per determinar en tot moment les seves necessitats, aconsellant les millores opcions, amb l’única finalitat d’obtenir la satisfacció del client, i amb un producte d’acord amb les seves especificacions.
  3. La millora contínua dels nostres processos, mitjançant un seguiment i control permanent als processos, amb la finalitat de corregir algun tipus de desviació, orientat a la prevenció de la contaminació i a l’obtenció d’un servei de major qualitat.
  4. El compromís de reduir; els nostres impactes ambientals, fent un ús racional de combustible i de l’energia elèctrica, la generació innecessària de residus, aplicant criteris ambientals de reutilització, reciclatge i reducció de residus, tant en les compres que realitzem com en el servei prestat.
  5. Promoure la motivació i sensibilització de tot el personal de l’empresa de la importància de les seves activitats per al conjunt de l’empresa, per aconseguir els objectius marcats per aquesta, fent en la mesura del possible participi a les nostres parts interessades de la importància dels nostres compromisos amb el medi ambient i la qualitat dels nostres productes, fent-los coneixedors d’aquesta política.
  6. Fer coneixedors d’aquesta política, a tots els nivells de l’empresa, per al seu enteniment, i desenvolupar plans de formació contínua, desenvolupant tècnicament i professional al nostre personal, per aconseguir una cultura i sensibilització que permeti a l’organització assegurar els seus objectius actuals i futurs .

SECORCOM assumeix la responsabilitat de complir els objectius proposats, revisant-los, disposant dels recursos necessaris en tot moment per aconseguir aquests objectius, complint en tot moment amb els requisits legals i aplicables, així com qualsevol altre compromís mediambiental que subscrigui.

Rubí, 8 de juny de 2018

Manuel Vila Andreu
Gerent