Notícies

Publicada la norma ISO 45001 que substitueix OHSAS 18001

A mitjans de març s'ha publicat la norma ISO 45001: 2018 de Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, que substitueix la norma OHSAS 18001. Al costat de la publicació de la nova norma, s'ha publicat un calendari de transició perquè les empreses...

48/5000 Manteniment de dades actualitzades en el ROLECE

Molt important que l'adreça de correu electrònic, adreça postal i altres dades de contacte de les empreses classificades, que figurin en el ROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades). Pot consultar i actualitzar les dades que figuren en el...

54/5000 Publicada la nova Llei de Contractes del Sector Públic

Se ha publicado la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, por la que se transponen al orfenamiento jurídico españos las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.