488/5000
S’ha publicat la Llei de Contractes del Sector Publico, Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’orfenamiento jurídic españos les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

Incorporem un arxiu amb un breu resum de les prinicpales novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el seu vessant de contractació i clasifación de contractistes.

Aquesta Llei entrarà en vigor el 9 de març de 2018