L’article 82.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic obliga les empreses classificades a justificar anualment el manteniment de la seva solvència econòmica i financera.

S’ha de de presentar abans del dia 1 de setembre l’Delaración Responsable relativa a la solvència econòmica i financera de l’empresa classificada, per a això s’haurà de presentar la declaració, segons instruccions i model, que es poden trobar a les següents adreces:

Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda (http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/SolvenciaEconomicaFinanciera.aspx)
Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya (http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/classificacio_empresarial/acreditacio_del_manteniment_de_la_solvencia_economica_i_financera/declaracio_responsable_solvencia_economica/)

La no aportació de la declaració abans de l’1 de setembre, donarà lloc a la suspensió automàtica de les classificacions, així com l’inici del procediment de revisió d’ofici de la classificació.