S’han publicat les edicions 2015 de les normes UNE-EN ISO 9001: 2015 i UNE-EN ISO 14001: 2015, per la qual cosa s’inicia el període de transició i les empreses certificades hauran d’adaptar i certificar, segons la nova edició de norma, abans del 15 de setembre de 2018.