Els nostres serveis

Grups i Subgrups de Classificació d’Obres

Article 25. Grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obres.

Grup A. Moviment de terres i perforacions

 • Subgrup 1. Desmunts i buidats.
 • Subgrup 2. Esplanacions.
 • Subgrup 3. Pedreres.
 • Subgrup 4. Pous i galeries.
 • Subgrup 5. Túnels.

Grup B. Ponts, viaductes i grans estructures

 • Subgrup 1. De fàbrica o formigó en massa.
 • Subgrup 2. De formigó armat.
 • Subgrup 3. De formigó pretesat.
 • Subgrup 4. Metàl·lics.

Grup C. Edificacions

 • Subgrup 1. Demolicions.
 • Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó.
 • Subgrup 3. Estructures metàl·liques.
 • Subgrup 4. Obra de paleta, revocos i revestits.
 • Subgrup 5. Pedrera i marbre.
 • Subgrup 6. Paviments i enrajolats.
 • Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions.
 • Subgrup 8. Fusteria de fusta.
 • Subgrup 9. Fusteria metàl·lica.

Grup D. Ferrocarrils

 • Subgrup 1. Estesa de vies.
 • Subgrup 2. Elevats sobre carril o cable.
 • Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments.
 • Subgrup 4. Electrificació de ferrocarrils.
 • Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica.

Grup E. Hidràuliques

 • Subgrup 1. Proveïments i sanejaments.
 • Subgrup 2. Preses.
 • Subgrup 3. Canals.
 • Subgrup 4. Sèquies i desguassos.
 • Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions.
 • Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre.
 • Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica.

Grup F. Marítimes

 • Subgrup 1. Dragados.
 • Subgrup 2. Esculleres.
 • Subgrup 3. Amb blocs de formigó.
 • Subgrup 4. Amb calaixos de formigó armat.
 • Subgrup 5. Amb pilots i palplanxes.
 • Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes.
 • Subgrup 7. Obres marítimes sense qualificació específica.
 • Subgrup 8. Emissaris submarins.

Grup G. Vials i pistes

 • Subgrup 1. Autopistes, autovies.
 • Subgrup 2. Pistes d’aterratge.
 • Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic.
 • Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses.
 • Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments vials.
 • Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica.

Grup H. Transports de productes petrolífers i gasosos

 • Subgrup 1. Oleoductes.
 • Subgrup 2. Gasoductes.

Grup I. Instal·lacions elèctriques

 • Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses.
 • Subgrup 2. Centrals de producció d’energia.
 • Subgrup 3. Línies elèctriques de transport.
 • Subgrup 4. Subestacions.
 • Subgrup 5. Centres de transformació i distribució en alta tensió.
 • Subgrup 6. Distribució en baixa tensió.
 • Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques.
 • Subgrup 8. Instal·lacions electròniques.
 • Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica.

Grup J. Instal·lacions mecàniques

 • Subgrup 1. Elevadores o transportadores.
 • Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització.
 • Subgrup 3. Frigorífiques.
 • Subgrup 4. De lampista i sanitàries.
 • Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica.

Grup K. Especials

 • Subgrup 1. Fonaments especials.
 • Subgrup 2. Sondatges, injeccions i puntals.
 • Subgrup 3. Tablestacados.
 • Subgrup 4. Pintures i metal·litzacions.
 • Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions.
 • Subgrup 6. Jardineria i plantacions.
 • Subgrup 7. Restauració de béns immobles historicoartístics.
 • Subgrup 8. Estacions de tractament d’aigües.
 • Subgrup 9. Instal·lacions contra incendis.

 

CATEGORIES D’OBRES

Article 26. Categories de classificació en els contractes d’obres.

Les categories dels contractes d’obres, determinades per la seva anualitat mitjana, a les quals s’ha d’ajustar la classificació de les empreses seran les següents:

 • De categoria 1) quan l’anualitat mitjana no sobrepassi la xifra de 150.000 euros.
 • De categoria 2) quan l’anualitat mitjana excedeixi els 150.000 euros i no sobrepassi els 360.000 euros.
 • De categoria 3) quan l’anualitat mitjana excedeixi els 360.000 euros i no sobrepassi els 840.000 euros.
 • De categoria 4) quan l’anualitat mitjana excedeixi els 840.000 euros i no sobrepassi els 2.400.000 euros.
 • De categoria 5) quan l’anualitat mitjana excedeixi els 2.400.000 euros i no sobrepassi els 5.000.000 euros.
 • De categoria 6) quan excedeixi de 5.000.000 euros.

Les anteriors categories 5) i 6) no són aplicables en els grups H, I, J, K i els seus subgrups, la màxima categoria serà la 4) quan excedeixi de 840.000 euros.