Grups i Subgrups de la Classificació de Serveis

Article 37. Grups i subgrups de classificació en els contractes de serveis

Grup L. Serveis administratius

 • Subgrup 1. Serveis auxiliars per a treballs administratius d’arxiu i similars.
 • Subgrup 3. Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs.
 • Subgrup 5. Organització i promoció de congressos, fires i exposicions.
 • Subgrup 6. Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic.

Grup M. Serveis especialitzats 

 • Subgrup 1. Higienització, desinfecció, desinsectació i desratització.
 • Subgrup 2. Serveis de seguretat, custodia i protecció.
 • Subgrup 4. Arts gràfiques.
 • Subgrup 5. Serveis de biblioteques, arxius i museus.
 • Subgrup 6. Hostaleria i serveis de menjar

Grup O. Serveis de conservació i manteniment de béns immobles

 • Subgrup 1. Conservació i manteniment d’edificis.
 • Subgrup 2. Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades.
 • Subgrup 3. Conservació i manteniment de xarxes d’aigua i clavegueram.
 • Subgrup 4. Conservació i manteniment integral d’estacions depuradores.
 • Subgrup 6. Conservació i manteniment de muntanyes i jardins.

Grup P. Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions

 • Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.
 • Subgrup 2. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de fontaneria, conduccions d’aigua i gas.
 • Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat.
 • Subgrup 5. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de seguretat i contra incendis.
 • Subgrup 7. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions d’aparells elevadors i de translació horitzontal.

Grup Q. Serveis de manteniment i reparació de maquinària

 • Subgrup 1. Manteniment i reparació de maquinària.
 • Subgrup 2. Manteniment i reparació de vehicles automotors, inclosos vaixells i aeronaus

Grup R. Serveis de transports

 • Subgrup 1. Transport en general.
 • Subgrup 2. Trasllat de malalts per qualsevol mitjà de transport.
 • Subgrup 5. Recollida i transport de tota classe de residus.
 • Subgrup 6. Serveis aeris de fumigació, control, vigilància aèria i extinció d’incendis.
 • Subgrup 9. Serveis de missatgeria, correspondència i distribució.

Grup T. Serveis de contingut

 • Subgrup 1. Serveis de publicitat.
  Subgrup 5. Serveis de traductors i intèrprets.

Grup U. Serveis generals

 • Subgrup 1. Serveis de neteja en general.
 • Subgrup 4. Agències de viatges.
 • Subgrup 8. Serveis d’Informació i assistència telefònica.

Grup V. Serveis de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

 • Subgrup 3. Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions.
 • Subgrup 4. Serveis de telecomunicacions.
 • Subgrup 5. Serveis d’explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques.

 

CATEGORIES DE SERVEIS

Article 38. Categories de classificació en els contractes de serveis.

Les categories dels contractes de serveis, a les quals s’ha d’ajustar la classificació de les empreses, seran les que es relacionen a continuació en funció del seu anualitat mitjana:

 • Categoria 1, quan l’anualitat mitjana sigui inferior a 150.000 euros.
 • Categoria 2, quan l’anualitat mitjana sigui igual o superior a 150.000 euros i inferior a 300.000 euros.
 • Categoria 3, quan l’anualitat mitjana sigui igual o superior a 300.000 euros i inferior a 600.000 euros.
 • Categoria 4, quan l’anualitat mitjana sigui igual o superior a 600.000 euros i inferior a 1.200.000 euros.
 • Categoria 5, quan l’anualitat mitjana sigui igual o superior a 1.200.000 euros.